top of page
จำหน่าย ชุดตรวจเชื้อโควิด 19

ชุดตรวจโควิด 19 ด้วยตัวเอง

 • ชุดตรวจโควิด-19 แบบเร่งด่วน

 • ความไว 91%

 • แม่นยำ 97%

 • ขึ้นทะเบียนกับทาง อย.

 • อ่านผลภายใน 15 นาที

 • อายุการเก็บรักษา 12 เดือนที่อุณหภูมิห้อง

¡Òá‹ÍµÑǢͧàª×éÍâäÊÒ¾ѹ¸ØãËÁ‹ ã¹»‚ 2562
WHO àÃÕ¡ÊÔ觹ÕéÇ‹Ò äÇÃÑÊâ¤â¹‹Ò (Covid-19) «Öè§à»š¹àª×éÍâä·ÕèäÁ‹ à¤ÂÁÕÁÒ¡‹Í¹ã¹Á¹Øɏ ໚¹âäà¡ÕèÂǡѺ·Ò§à´Ô¹ËÒÂ㨷Õèá¾Ã‹¡ÃШÒ¨ҡ¤¹ÊÙ‹¤¹ ´Ñ§¹Ñ鹡ÒÃÇÔ¹Ô¨ฉÑ·ÕèÃÇ´àÃçÇ
¨Ö§à»š¹ÊÔè§ÊÓ¤ÑÞ㹡Òû‡Í§¡Ñ¹áÅФǺ¤ØÁ¡ÒÃá¾Ã‹ÃкҴ¤ÃÑ駹Õé

ແ´µÑǪش·´Êͺ Anigen ชุดตรวจเชื้อโควิด 19 Ẻ¤ÃºÇ§¨Ã ด้วยตัวเอง à¾×èÍãËŒÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñº¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒâͧµÅÒ´·Õèà¾ÔèÁÁÒ¡¢Öé¹ ´ŒÇÂÍØ»¡Ã³·´ÊͺµÃǨͧ¤»ÃСͺäÇÃÑÊ â´Âà¡çºµÑÇÍ‹ҧ¨Ò¡·Ò§¨ÁÙ¡ÅÖ¡¶Ö§¤Í
โดยผลิตภัณฑ์ชุดตรวจเชื้อโควิด 19 ที่เราจำหน่ายปลีก-ส่ง ราคาถูก นี้ เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ÊÒÁÒöµÃǨËÒͧ¤»ÃСͺäÇÃÑÊä´Œ´ŒÇÂÇÔ¸Õ·ÕèÊдǡ ÃÇ´àÃçÇ áÅÐàª×èͶ×Íä´Œ

ข้อมูลชุดตรวจเชื้อโควิด

คุณสมบัติ

µÃǨÊͺáÅŒÇ
¤ÇÒÁä´Œà»ÃÕº

ข้อมูลเฉพาะ

 • ​ความรวดเร็ว 91%

 • ความแม่นยำ 97%

 • ¤ØŒÁ¤‹Ò

 • §‹Òµ‹Í¡ÒÃ㪌§Ò¹

 • ä´Œ¼ÅÅѾ¸·ÕèÃÇ´àÃçÇ

• à¡çºã¹ÍسËÀÙÁÔˌͧ
• ÍÒÂØ¡ÒÃà¡çºÃÑ¡ÉÒ 12 à´×͹
• äÁŒ¡ÇÒ´ª‹Í§¨ÁÙ¡
• Í‹Ò¹¼Åã¹ 15 ¹Ò·Õ

ชุดตรวจโควิด ราคาถูก

หลักการทดสอบ

¡ÒèѺ Antigen äÇÃÑÊ ·Õèä´ŒÁÒ¨Ò¡¡Òà Swab 㹪‹Í§¨ÁÙ¡¢Í§Á¹Øɏ

ขั้นตอนการตรวจเชื้อ
การอ่านผลชุดตรวจเชื้อโควิด

1.  ᶺÊբͧàÊŒ¹¤Çº¤ØÁ (C) ¨Ð»ÃÒ¡¯ã¹Ê‹Ç¹´ŒÒ¹«ŒÒ¢ͧ˹ŒÒµ‹Ò§¼ÅÅѾ¸à¾×èÍáÊ´§Ç‹Ò¡Ò÷´Êͺ·Ó§Ò¹Í‹ҧ¶Ù¡µŒÍ§
2. ᶺÊբͧàÊŒ¹·´Êͺ (T) ¨Ð»ÃÒ¡¯ã¹Ê‹Ç¹´ŒÒ¹¢ÇҢͧ˹ŒÒµ‹Ò§¼ÅÅѾ¸à¾×èÍáÊ´§¼Å¡Ò÷´Êͺ
3. áÁŒÇ‹ÒàÊŒ¹¤Çº¤ØÁ¨Ð໚¹áºº¨Ò§æ áÅÐËÃ×ÍàÊŒ¹·´ÊͺäÁ‹ÊÁèÓàÊÁÍ ¡ç¤ÇþԨÒóҷӡÒ÷´ÊͺÍ‹ҧ¶Ù¡µŒÍ§áÅСÒ÷´Êͺ           ¼ÅÅѾ¸¤Çö١µÕ¤ÇÒÁÇ‹Ò໚¹¼ÅÅѾ¸àªÔ§ºÇ¡

bottom of page